กลุ่มเป้าหมาย

๑. กลุ่มเด็ก
        – เด็กแรกเกิด ถึง ๑๘ ปี ที่ถูกทอดทิ้ง กำพร้า ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
        – เด็กเร่ร่อน ขอทาน จรจัด ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับวัย
        – เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระทำทารุณกรรม ถูกละเมิดทางเพศ

๒. กลุ่มสตรี
        – สตรีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
        – ถูกทารุณกรรมทางเพศ ทางร่างกาย
        – อื่น ๆ

๓. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
๔. ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
๕. บุคคลที่ประสบปัญหาอื่นๆ

         - ประสบปัญหาด้านที่พักอาศัย
         - ประสบปัญหาด้านครอบครัว
         - ครอบครัวที่อยู่ในระหว่างติดตามหา สามี ภรรยา หรือบุตรที่หายหรือพลัดหลง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการหาที่พักพิง หรือเดินทางกลับภูมิลำเนา


<br />

การให้บริการ
ด้านนันทนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเรียนรู้ สนันสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค
ด้านศิลปะบำบัด เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน
ด้านศาสนา เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
ด้านกีฬา เงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์
ด้านการเกษตร เงินสงเคราะห์กลับภูมิลำเนา
กิจกรรมตามเทศกาลและประเพณี  
   
ด้านอาชีพ
ด้านการศึกษา
ให้คำแนะนำด้านอาชีพ ประสานงานสถานศึกษา
ส่งเสริมทักษะอาชีพ จัดหาสถานศึกษาใหม่
ส่งต่อเข้ารับการฝึกอาชีพ ติดตามผลการศึกษา
ประสานหน่วยงานเพื่อจัดหาอาชีพ  
   
ด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ
ที่พักพิงชั่วคราว ให้คำแนะนำปรึกษาฟื้นฟูสภาพจิตใจ
บริการเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งตรวจประเมินสุขภาพจิต
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่งบำบัดรักษา
ส่งตรวจรักษาในสถานพยาบาล  
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ  
   
ด้านสังคม
ด้านกฎหมาย
เยี่ยมบ้าน/ประสานหน่วยงาน ประสานหลักฐานทางทะเบียน
ติดตามครอบครัว ประสานการแจ้งความดำเนินคดี
ประสานความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เตรียมผู้ใช้บริการเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ประสานงานกับชุมชน/ท้องถิ่น ติดตามผลการดำเนินคดี
ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เหมาะสม

 

2,074 total views, 2 views today