ศูนย์ประชาบดี 1300

ศูนย์ประชาบดี 1300 

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

chart

สถิติการให้บริการจำแนกตามประเภทปัญหา
         บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ โดยให้บริการปรึกษาแนะนำ รับแจ้งเหตุ และเบาะแสปัญหาสังคม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ได้ให้บริการผ่านสายด่วน ๑๓๐๐ ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังนี้

ที่

ประเด็นปัญหา

ประจำปี ๒๕๕๖
จำนวน (ราย)

ร้อยละ

๑.

ครอบครัว

๒๓๘

๘.๒๙

๒.

ผู้สูงอายุ

๑๖๘

๕.๘๕

๓.

สตรี

๘๙

๓.๑๐

๔.

เด็ก/เยาวชน

๑๙๒

๖.๖๙

๕.

พิการ

๑๙๙

๖.๙๓

๖.

สังคม

๐.๑๗

๗.

เศรษฐกิจ

๑๒๒

๔.๒๕

๘.

กฎหมาย

๘๐

๒.๗๙

๙.

สุขอนามัย

๑๒๒

๔.๒๕

๑๐.

ศึกษา

๖๖

๒.๓๐

๑๑.

อาชีพ

๑๖๘

๕.๘๕

๑๒.

ที่อยู่อาศัย

๑๓๑

๔.๕๖

๑๓.

เพศ

๗๒

๒.๕๑

๑๔.

ขอทาน/เด็กขายพวงมาลัย

๑๐๕

๓.๖๖


๑๕.
 

ข้อมูล HIV 

๓๔

๑.๑๘

๑๖
 

การค้ามนุษย์


๐.๒๔

๑๗

อื่นๆ

๑,๐๗๓

๓๗.๓๗

รวม

๒,๘๗๑

๑๐๐ 


*** หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง แนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ (ศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ , บ้านพักเด็กฯ, สถานสงเคราะห์)ประเด็นทางการเมือง สอบถามหมายเลขโทรศัพท์   และก่อกวน


 

ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานของศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ 
และลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือหลังรับแจ้งเหตุ

1 2 3 9 23 71 192 222 223 224 225 226 227 228 229

4,674 total views, 1 views today