วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อเป็นบ้านพักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กและครอบครัว  ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  เพื่อรอการแก้ไขปัญหา  และพิจารณาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
๒.  เพื่อเป็นศูนย์แจ้งข่าวสารให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาแก่เด็กและครอบครัว ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน
๓.  เพื่อเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

1,780 total views, 1 views today