ประจำปี 2556

กิจกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2556

เดือนกรกฎาคม
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ วัน)
รุ่นที่ ๑  การตัดเย็บผ้า ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านป่าสักร้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
1_1 1_2 1-3

รุ่นที่ ๒  การทำอาหาร ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
2_1 2-2 2-4 2-3

รุ่นที่ ๓  การทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ บายศรี ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่ ๔ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง    จังหวัดเชียงใหม่
3-1 3-2 3-3 3-4

รุ่นที่ ๔  การนวดสปา ณ โครงการพระราชดำริ  ตำบลแม่ออน  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่
4-1 4-2 4-3 4-4

รุ่นที่ ๕  การทำเดคูผาดและการทำอาหาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
5-1 5-2 5-3 5-6 5-5 5-4

เดือนพฤษภาคม
โครงการอบรมวิทยากรป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเขียงใหม่
 1 2 3 4

โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ  องค์การเทศบาลตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่
5 6 7 8

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ณ  โรงเรียนเมืองนะ  อ.เชียงดาว  จ.เชียงใหม่
9 10 11 12

เดือนเมษายน
โครงการ “ให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
1 2 3

โครงการสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวงความรุนแรงในครอบครัวภาคประชาชน  ณ  ที่ว่าการอำเภอสารภี  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
5 6 7 8

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ วัน) รุ่นที่ ๒  ณ  หมู่บ้านมหามงคล  ตำบลต้นเปา  อำเภอสันกำแพง  จ.เชียงใหม่
9 10 11 12

เดือนมีนาคม
โครงการสร้างแกนนำและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำทางความคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
11_1 11_2 11_3 11_4

โครงการอาสาสมัครประชาบดี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว     อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
13_1 13_2 13_3 13_4

โครงการอบรมวิทยากรเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน    อำเภอฝาง  จ.เชียงใหม่
25_1 25_2 25_3 25_4

โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ  สวนพฤษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
28_1 28_3 28_2 28_4 28_5 28_6 28_7 28_8

เดือนกุมภาพันธ์
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  รุ่นที่  ๑  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

1_1 1_2 1_3 1_4

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ ๒ และ รุ่นที่ ๕  ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
2_1 2_2 2_3 2_4

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง รุ่นที่ ๓ และ รุ่นที่ ๔  ณ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ
3_1 3_2 3_3 3_4

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ๓๐ วัน รุ่นที่ ๑  ณ  เทศบาลตำบลป่าแดด)
4_1 4_2 4_3 4_4

780 total views, 1 views today