ประจำปี 2558

กิจกรรมเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์ด้วยไมตรี

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการครอบครัวผูกพันสมานฉันท์ด้วยไมตรี ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 25 ม.ค.58 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อ.สันกำแพงตามพระราชดำริจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 19 ม.ค.58 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

โครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่จัดทำโครงการให้ความรู้กับหญิงไทยเพื่อป้องกันภัยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ธ.ค.๕๗ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

โครงการ "เสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว"

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการ "เสริมสร้างพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว" ภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 ณ นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2558

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.57 ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่

โครงการอาสาสมัครประชาบดีประจำปี 2558

บ้านพักเด็กฯ จ. เชียงใหม่ จัดทำโครงการอาสาสมัครประชาบดีประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.57 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ฝึกอาชีพ ระยะสั้น 30 วัน (การประดิษฐ์ตะกร้าจากพลาสติก)

บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกล่อลวง ฝึกอาชีพ ระยะสั้น 30 วัน (การประดิษฐ์ตะกร้าจากพลาสติก) ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57 - 6 ธ.ค.57 ณ อาคารสำนักงานการเคหะหนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  

621 total views, 1 views today