การมอบเงินสงเคราะห์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการในบ้านพักฯและผู้ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม

ง01 (1) ง01 (2)ง01 (3)

 

 

 

 

ง01 (4)

 

 

 

 

 

ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 

มอบเงินอบต.เปียงหลวง_5898 มอบเงินอบต.เปียงหลวง_5735 มอบเงินสคด.ทต.สันโปง_2166 - Copy มอบเงินแม่แตง_5614 มอบเงินเทศบาลแม่คือ_2700 13315602_886036134853132_2917896835007529037_n

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 

S__8855559 aº+¦-ºañ+---8-F-¦ß¿F-_3260 20160325_2389 20160120_9235 20160120_4605 --¦aº+¦-ß-F+T--aº+¦_5709 --¦aº+¦-ß-F+T--aº+¦_2342 --¦aº+¦-ºañ+---826-ñ_2745 --¦aº+¦--a-+º_5970 --¦aº+¦¦T+++¦_5623 --¦aº+¦¦-¦ßíT¦_9594 --¦aº+¦.¦T-¦-+¦º_5421 --¦aº+¦-.--¦í+ß+º_4626 ß-F¦-¿+ß-F½-ß-Fß¿F-_9201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม

มอบเงินสงเคราะห์สารภี_9079 มอบเงินสงเคราะห์สารภี_4524 เงินสงเคราะห์ สปต._3658 เงินสงเคราะห์ สปต._1223 เคสเปียงหลวง_5812 38028 36234

742 total views, 1 views today