ช่องทางในการรับบริการ

ช่องทางในการรับบริการ

๑. ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
๒. พลเมืองดีนำส่ง
๓. หน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ , โรงพยาบาลประสานส่ง
๔. ข้อมูลจากสื่อต่างๆ
๕. ญาตินำส่ง

เอกสารอ้างอิง

๑. แบบฟอร์มนำส่งผู้รับบริการ 
๒. แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือของผู้รับบริการ
๓. สรุปข้อมูลผู้รับบริการ 
๔. หนังสือประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน (ถ้ามี) 
๕. หลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับตัวผู้บริการ (ถ้ามี)

 

1,690 total views, 1 views today