โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน อัตรากำลัง60

การบริหารงานภายในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย ได้แก่

ฝ่ายบริหาร 

ทำหน้าที่ 

     -  งานสารบรรณ/ธุรการ

     -  งานเอกสารติดต่อประสานงานราชการ 
     -  งานการเงินและบัญชี
     -  ทำการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ
     -  ควบคุมการเบิกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้รับบริการ
     -  ดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่
     - ควบคุมดูแลการใช้และซ่อมบำรุงยานพาหนะ
     -  ดูแลด้านโภชนาการของผู้รับบริการ

ฝ่ายสวัสดิการ 

ทำหน้าที่ 
     -  รับแจ้งเหตุ  (ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง )
     -  ให้การช่วยเหลือผู้รับบริการตามที่ได้รับแจ้ง
     -  ค้นหาข้อเท็จจริง
     -  ประเมินปัญหา
     -  วางแผนแก้ไขปัญหา
     -  ดำเนินการให้การช่วยเหลือ
     -  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     -  ติดตามประเมินผล
     -  จัดกิจกรรมให้ผู้รับบริการ 
          •  จัดกิจกรรมกลุ่มในบ้านพักฯ
          •  จัดกิจกรรมตามเทศกาล
          •  จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
          •  จัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ
          •  เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น

ฝ่ายศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐

ทำหน้าที่
     - งานรับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง
     - ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ 
     - งานบริการให้คำปรึกษา แนะนำ
     - งานยานพาหนะ

3,976 total views, 1 views today