งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

ประจำเดือนกันยายน

สำนักบริหารกลาง ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยโครงการถอดบทเรียนการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำคณะผู้ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรแบบอัจฉริยะ (Talent Team) ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ และรับฟังบรรยายสรุป บทบาทภารกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

ดูงาน1 ดูงาน2 ดูงาน3 ดูงาน4


ประจำเดือนสิงหาคม

นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดูงาน5 ดูงาน6

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก นางเสาวนีย์ โขมพัตร เยี่ยมชมบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

ดูงาน3 ดูงาน2 ดูงาน1 ดูงาน4

ตำรวจ FBI และตำรวจท่องเที่ยว ศึกษาดูงานด้านปัญหาการค้ามนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

fbi

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ สำนักงานต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา Ms.Jennifer  Hong เข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงานด้านการค้ามนุษย์บ้านพักเด็กและครอบครัว  จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมี นางมิ่งขวัญ  วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

usa usa2


 

ประจำเดือนกรกฎาคม

คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา   เข้าเยี่ยมชม พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางมิ่งขวัญ   วีระชาติ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ดูงาน1 ดูงาน2


ประจำเดือนมิถุนายน

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

1 2 3 4 5 6


ดือนกุมภาพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดโครงการ  Spring  Semester  in  Thailand  เป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา
2 1

ศูนย์สะพานฝันเด็กไทย – ญี่ปุ่น  เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

1 2 3

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง  เข้าศึกษาดูงานการให้บริการทางสังคมและการจัดสวัสดิการกับผู้ใช้บริการเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก  เมื่อวันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

1 2 3 4

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

1 2 3 4

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต  เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

1 2


เดือนมกราคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก  เข้าศึกษาดูงานเรื่องกระบวนการศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ และการเชื่อมโยงเครือข่ายการบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๖

4 3 1 2


สถานคุ้มครองและฝึกอาชีพบ้านเกร็ดตระการ  เข้าศึกษาดูงานเมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๖

1 2 3 4


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนภารกิจร่วมกันหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว  ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ  เมื่อวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖

1 2 3 4

 

1,842 total views, 1 views today