การมอบเงินสงเคราะห์

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาหญิงและเด็ก เพื่อเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการในบ้านพักฯและผู้ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

           

            

 

775 total views, 1 views today