งานประชุมทีมสหวิชาชีพ (Case conference)

ประชุมทีมประจำเดือนกันยายน

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ประชุมทีมสหวิชาชีพหารือแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมต่อการกระทำผิด เมื่อวันที่ 10 ก.ย.58
  

 

ประชุมทีมประจำเดือนมิถุนายน

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ร่วมกับฝ่ายคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมบุคลากรในการช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง/ขอทาน วันที่ 8มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

   

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระยะยาว เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.58 ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

 

นางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการและนางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ ค้ามนุษย์ระยะยาว เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย.๕๘ ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

  

นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์และนางสาวปุลวิชช์ จิตเทพ นักสังคมสงเคราะห์ ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด โดยนายวิเชียร โนจ๊ะ หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒มิ.ย.๕๘ ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

 

ประชุมทีมประจำเดือนพฤษภาคม

บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ประชุมทีมสหวิชาชีพภายใน เพื่อรายงานผลความคืบหน้า ของผู้ใช้บริการทั้งที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักและผู้ใช้บริการจากการแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมและปรึกษาหารือกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันของผู้ใช้บริการโดยมีนายวิเชียร โนจ๊ะ หน.บ้านพักเด็กฯ.เชียงใหม่เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

 

1,072 total views, 2 views today