งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ

ประจำเดือนมิถุนายน

ศูนย์พัฒนาครอบครัว ต.แม่อิง จ.พะเยา ศึกษาดูงานบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ โดยนายวิเชียร โนจ๊ะ หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโดย นางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ วันที่ 12 มิ.ย.58

   

ประจำเดือนพฤษภาคม

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ศึกษาดูงานมาตรฐานการจัดสวัสดิการสังคมของบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ โดยมีนายวิเชียร โนจ๊ะ หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปโดยนางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานและนางสาววราลักษณ์ วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.58 ณบ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

     

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

บ้านพักเด็กฯจ.กาญจนบุรีศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนายวิเชียร โนจ๊ะ หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่(คนใหม่) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58

 

บ้านพักเด็กฯจ.นราธิวาสศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางประณมพร วชิรถาวรชัย หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.58 ณ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

    

บ้านพักเด็กฯจ.ระนองศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 ก.พ.58 ณ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

   

บ้านพักเด็กฯจ.พระนครศรีอยุธยาศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางประณมพร วชิรถาวรชัย หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58 ณ บ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่

  

 

ประจำเดือนมกราคม

บ้านพักเด็กฯ จ.สตูลศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางสาวกนกวรรณ พรมยศ นักพัฒนาสังคม ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 18 ม.ค.58 ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

ประจำเดือนธันวาคม

บ้านพักเด็กฯ จ.ยะลาศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางประณมพร วชิรถาวรชัย หน.บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.57 ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

สปป.ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางไพทิพย์ หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.57 ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

ประจำเดือนพฤศจิกายน

บ้านพักเด็กฯ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 26 พ.ย.2557 ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

บ้านพักเด็กฯ จ.นนทบุรี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานหน่วยงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีนางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักฯ จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 17 พ.ย.2557 ณ บ้านพักเด็กฯจ.เชียงใหม่

950 total views, 1 views today