กิจกรรมอื่นๆ

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้บริการ เน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อกลับคืนสู่สังคม

     

    

      

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาหญิงและเด็ก เพื่อเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการในบ้านพักฯและผู้ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประชาบดี ๑๓๐๐ และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

           

741 total views, 2 views today