อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้

 

ข้าราชการ

จำนวน

3 อัตรา

พนักงานราชการ

จำนวน

11 อัตรา

จ้างเหมาบริการ

จำนวน

3 อัตรา

 

รวมทั้งสิ้น

17 อัตรา

 

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อัตรา หมายเหตุ
นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ
นางไพทิพย์  หนูพรหม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ข้าราชการ/
        หัวหน้าฝ่ายศูนย์ประชาบดี 1300
นางสุจิตรา  สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ข้าราชการ/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
นางสาววราลักษณ์  วงศ์กา นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานราชการ/
        หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
นางสาววิรัชดา  ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ พนักงานราชการ
นางสาวกนกวรรณ  พรมยศ นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
นางสุกัญญา  มูลอ้าย นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
นายอาทิตย์  เสริมมา นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
ว่าที่ร.ต.ไพฑูรย์  สุวรรณามังกร นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
๑๐ นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม พนักงานราชการ
๑๑ นางเมทินี  คฤหานนท์ นักพัฒนาการเด็ก พนักงานราชการ
๑๒ นางศุภกาญจน์  จันทนวล นักจิตวิทยา พนักงานราชการ
๑๓ นายสุริจักร์  ปุกคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 พนักงานราชการ
๑๔ นายศักดิ์สุริยา  ตาวิโหย่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม พนักงานราชการ
๑๕ นางวราภรณ์  ปัทมะสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหารและโภชนาการ จ้างเหมาบริการ
๑๖ นายธิติ  สุพรรณ ผู้ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ
๑๗ นายบริบูรณ์ พูนทรัพย์พิพัฒน์ พนักงานทำความสะอาด จ้างเหมาบริการ
รวม ๑๗ อัตรา

3,581 total views, 1 views today