ประวัติความเป็นมา

DSC08964edit

                บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม ที่เกิดขึ้น  โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ  ๒๕๓๗ ภายใต้การบังคับบัญชาของกองคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งต่อมาภายหลังการปฏิรูประบบราชการ  ได้สังกัดสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)ทั้งนี้ เพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี  และครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในระยะวิกฤติ และบรรเทาปัญหาให้เบาบางลงไป  ก่อนจะคืนสู่สังคมและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 bio-01 bio-02 bio-05 bio-04 bio-03

 

2,768 total views, 1 views today