กิจกรรมงานอื่นๆ

ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ มีหลากหลายขั้นตอนและวิธีการซึ่งการเยี่ยมบ้าน ติดตามครอบครัว ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ศูนย์ประชาบดี 1300 โดยให้บริการปรึกษาแนะนำ รับแจ้งเหตุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และเบาะแสปัญหาสังคมตลอด 24 ชั่วโมง

183 184 185 186 187 188 189 190

2 50 51 52 53 54 55 56 57

13384 17654 27132 139393 998438047985 1215269633074 IMG_7541 IMG_7542 IMG_7992 S__5169210 เยี่ยมบ้านฝาง

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาหญิงและเด็ก เพื่อเป็นเงินอุดหนุนช่วยเหลือให้กับผู้ใช้บริการในบ้านพักฯและผู้ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ประชาบดี 1300 และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

34991 N15268 N16031 N22385 S__1392642 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวจีจี้


ศูนย์ประชาบดี 1300 และบ้านพักเด็กฯ จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและมอบเงินสงเคราะห์กรณีบ้านไฟไหม้

57_128 57_129 57_130
 


ศูนย์ประชาบดี 1300 ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือ
57_43 57_136 57_137 57_138 57_140 57_139 57_142 57_144 57_143 57_145

1,054 total views, 2 views today