ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานสังกัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อหน่วยงาน หมายเลข ที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์ โทรสาร
1
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 053-112716 053-112718 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
ถ.โชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
2
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
จังหวัดเชียงใหม่
053-112486 053-112491 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก 
อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 
3
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 053-121157-9 053-121160 63/1 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 
 
4
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยงานที่ 13 
จังหวัดเชียงใหม่
053-279176 053-279264 130 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 
 
5
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 053-471327 053-842776 303 หมู่ 7 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 
 
6
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 053-469098 053-469098 98 หมู่ 3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า 
จ.เชียงใหม่ 50260
 
7
สถานแรกรับคนไร้พึ่งสันมหาพน 
จังหวัดเชียงใหม่
053-471492 053-471771 112 หมู่ 6 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
 
8
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
053-278573 053-281206 เลขที่ 1 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
 
9
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่
053-121161-3 053-121162 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
 
10
่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 053-121036 053-121164 63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ 50180
 
11
สำนักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่ 053-329601 053-329601 12/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
12
บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 053-278573 053-904639 155 หมุ่ที่ 5 ซอยไชยเรืองศรี 2 
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
         
         
บ้านพักเด็กและครอบครัว
         
ที่ ชื่อหน่วยงาน หมายเลข ที่ตั้งสำนักงาน
โทรศัพท์ โทรสาร
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
02-3548284-87
02-3548284
255 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
075-612323-4
081-4272928
075-612323
ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
3
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
034-564517
081-8583169
034-564517
8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง 
จ.กาญจนบุรี 71000
4
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
043-812254
043-812456
089-5715638
043-812254
391 และ 393 ซอยทองเจืออุทิศ 
ถ.ทุ่งศรีเมือง ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง 
จ.กาฬสินธุ์ 46000
5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
055-799141
083-9409567
055-799141
220/5 ม. 5 ต.นครชุม อ.เมือง 
จ.กำแพงเพชร 62000
6
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
043-421279
081-8712650
043-421279
36/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ 
จ.ขอนแก่น 40250
7
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
039-327577
081-3770723
039-327577
1 ซอยพระยาตรัง 2 ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
8
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
038-535737
081-3826104
038-535736
1054-1056 ถ.เทพคุณากร 
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
9
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
038-240135
081-861683
038-240135
40 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
10
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
056-415694
056-415694
257/8 ซ.เทศบาล 17 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
044-813330
044-813330
227 ก/183 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 36000
12
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
077-506782
077-574525
081-8911640

077-574525
21/26 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

13
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
053-918157
081-8811293

053-918157
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 12 จ.เชียงราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
14
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
053-121164
098-9561360

053-121164
63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
15
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
075-226881
075-226658 

075-226882
38/17 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง 
จ.ตรัง 92000

16

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
039-593161-2
086-1524118
039-593611
79 ม.1 ต.หนองสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด 20300

17
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
055-890273
081-7276386
055-516747

140/1 ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
 

18
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
086-4680249
037-315502
124 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก 
จ.นครนายก 26000 

19
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
034-690723-5
089-4394988
034-690724
4/108 ม.5 
หมู่บ้านอาริยวัฒน์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000

20
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
042-512376
081-7087056

042-512376
250 ม.3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

21
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
044-222798
044-222261
081-7601482
 
044-222798
300 ม.5 ถ.คลองส่งน้ำ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

22
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
075-357990
075-343892
081-8911644
075-357990
30/224 ม.5 หมู่บ้านราชพฤกษ์ 2
ถ.พัฒนาการ-คูขวาง ต.ปากนคร อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

23
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
056-257313-17
081-7276385
056-257317
62/1 ม.6 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

24
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
02-5821267
081-4062105
02-5821266
3/31 ม. 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120

25
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
073-532670-1
073-532670-1
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชาย จ.นราธิวาส 
11 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

26
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
054-716238
081-9757528
054-716238
054-716239
 
253 ม.7 ถ.พลังแผ่นดิน ต.ถืมตอง อ.เมือง 
จ.น่าน 55000

27
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
044-602673
081-7601480
044-602674
437/219 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

28
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 
02-5772372
084-7000560
02-5774955
ภายในสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 1/119 ม.2 ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

29
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-604274
081-7366358
032-604735
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 28 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 99/9 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

30
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี
037-213743-4
037-213743-4
151/99 ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง 
จ.ปราจีนบุรี 25000

31
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี
073-312206
081-7380121
073-312206
148/229 ม.6 ถ.โรงเหล้า ซ.9 ต.รูสะมิแล 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

32
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา
054-887252
054-887253
081-8835404
054-887252
054-887253
29 ม.1 บ้านห้วยเคียน-เหนือ ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

33
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
035-743348
035-743349
085-3747345
035-743350
200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง 
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

34
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
076-486814-5
076-486815
58/122 ม.5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190

35
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
074-601025
089-1983930
074-612531
25 ถ. เสน่ห์เจริญ ซอย 4 
ต.คูหะสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

36
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
046-613192
056-613293
056-613193
98/2 ซ.หน้าบ้านสหกรณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.พิจิตร 66000

37
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
055-258370
089-9606171
055-258379
132/5 ม. 10 ต.บึงพระ อ.เมือง
จ. พิษณุโลก 65000

38
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี
032-401780
032-401781
10 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

39
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์
056-726628
081-9726681
056-722611
97/281 ม.2 ต.สะเตียง อ.เมือง 
จ.เพชรบูรณ์ 76000

40
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่
054-598006
081-7740284
 
054-598034
9/14 ม. 1 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ 54000

41
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
076-240140
076-213315
081-8911643

076-214369
3/96 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

42
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม
043-721210
081-8712648
043-721210
985/3 ถ.นครสวรรค์ ซ.23 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

43
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
042-660553
081-7087057

042-660553
14/1 ซ.4 ถ.ศรีปทุม อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

44
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
053-612297
081-7641126

053-612297
12 ซ.4 ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
45
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร
 
045-714633-2
081-2713218
045-714633
18/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

46
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
 
073-228412-3
081-8979058
073-228412-3
24/2 ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

47
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด

043-569334
086-2429456
 
043-569324
334 ม.5 ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด 45170
48
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง

077-826647
084-4394376
077-826648
253 ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง 
จ.ระนอง 85000

49
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
 
038-684895-6
081-8616831
 
038-684895
318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 
จ.ระยอง 21150

50
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี

032-2338532
081-7367197
032-338533
22/7 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง 
จ.ราชบุรี 70000

51
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

036-446327
036-425322
96/28 ม. 3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

52
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง
 
054-225383
089-9561363
054-225438
107 ถนนประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง 
จ.ลำปาง 52000

53
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

053-510142
085-0391098
 
053-510143
120 ถ.จามรเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

54
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย
 
042-812449
081-7087050
042-812449
21/2 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดปอง อ.เมือง จ.เลย 42000

55
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ

045-617834
081-8179093
 
045-617833
1291/5-6 ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
 
56
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
 
042-712072
081-7087059
042-712072
10/1 ซ.พรเจริญ ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

57
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
 
074-333745
074-333746
074-333746
ภายในบริเวณสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ 12 
331/24 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง
อ.เมือง จ.สงขลา 90100

58
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล
 
074-772068
081-7380120
074-772172
70 ม.6 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง 
จ.สตูล 91000

59
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ
 
02-4635929
084-7008167
02-4626422
39/14-15 ม.9 ถ.เพชรหึงษ์ 
ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130

60
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม
 
034-714952
034-714952
2/19-20 ม.2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 7500

61
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 
034-432522
034-432523
081-7360282
034-432521
9/14 ม.1 ต.บางโทรัต อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร 74000
 
62
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว
 
037-242435-6
081-3770714
037-242436
145/23-24 ถ.เทศบาล 17 อ.เมือง 
จ.สระแก้ว 27000

63
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
 
036-363147
081-1749793
036-220889
437/5 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง 
จ.สระบุรี 18000

64
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
 
036-523811
089-8108207
 
036-523811
71/7-8 ม. 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

65
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 055-610790-1
081-9714357
 
055-610790 193/3 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.เมือง 
จ.สุโขทัย 64000
 
66
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี 035-523713-4
081-7360290
 
035-523713-4 21-23 ถ.นางสร้อยระย้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 
67
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎ์ธานี 077-289188
081-8911645
 
077-289188 99/530 ม.1 ถ.สุราษฎร์-กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 
68
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ 044-515018 044-515018 127/1 ม.11 ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง 
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
 
69
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย 042-495091
081-2611202
 
042-495229 199 ม.10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง 
จ.หนองคาย 43100
 
70
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 042-378450
086-8554547
 
042-378450 21 ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง 
จ.หนองบัวลำภู 39000
 
71
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง 035-611962
081-8038464
035-611962 80/1 ม.2 ซ.อ่างทองคำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง 
จ.อ่างทอง 14000
 
72
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ 045-451996
086-8654946
 
045-451996 199 ม.8 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง 
จ.อำนาจเจริญ 37000
 
73
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี 042-237151
081-8712649
 
042-237151 ภายในบริเวณนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
74
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 055-417403
081-9520012
 
055-417285 101/1 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 
จ.อุตรดิตถ์ 53000
 
75
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี 056-514711
 
054-514677 12 ม.2 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
 
76
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี
 
045-242641
081-8770353
045-242641
10/2 ซอยพนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

77
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
 
 
102 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000

3,966 total views, 1 views today