ประกวดราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร จำนวน 1 คัน

ประบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซ๊

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

1. ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อยานพานะหรือรถยนตฺ (25.10.15.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ตารางแสดงวงเงินและราคากลาง

4. รายละเอียดคุณลักษณะ

277 total views, no views today

ประกาศสอบจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเด็กฯ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยบ้านพักเด็กและครอบครอวจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 1 แห่ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,998,800.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

CCI20112557_0001

642 total views, no views today

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฯ

ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง

     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้้งนี้

    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐

    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอยแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.bandek-cm.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๒-๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นางมิ่งขวัญ วีระชาติ)

หัวหน้าพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม "คลิ๊กที่นี่"

megaphone-clip-art-5526

 

655 total views, no views today

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเรื่อง”การจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗”

ประกาศ  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เรื่อง  การจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
……………………………………………………………..

                        ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุประกอบอาหาร สำหรับผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีกำหนด  ๑๒  เดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๗  ตามรายการดังนี้

  1. ประเภทเนื้อสัตว์                                  จำนวน  ๒๐  รายการ
  2. ประเภทผักสด                                     จำนวน  ๔๕  รายการ
  3. ประเภทของเค็มของแห้ง                         จำนวน  ๕๐  รายการ
  4. ประเภทผลไม้  ของหวาน                        จำนวน  ๑๑  รายการ            

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖    ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ๖๓/๓ หมู่ ๔ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ ในวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bandek-cm.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๑๒-๑๑๖๔ ในวันและเวลาราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอสงวนสิทธิไม่รับซองสอบราคาทางไปรษณีย์

*** Download เอกสารประกอบเพิ่มเติม ***

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๖

 

(นางมิ่งขวัญ    วีระชาติ)
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

962 total views, no views today